Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, codis i qualsevol altre material són propietat del Taleia Cultura o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts.

Els drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre la informació continguda en aquest lloc web (textos, dissenys, gràfics, imatges) són de titularitat de Taleia Cultura i dels seus autors i tenen la consideració d'obres protegides, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d'aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i el present Avís Legal. A aquest efecte, l'usuari ha d'abstenir-se d'utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits i/o lesius dels drets i interessos de tercers.

Està autoritzat l'ús personal, no comercial.

Es prohibeix expressament tot ús o reproducció comercial de qualsevol dels textos, imatges o materials de qualsevol mena que es trobin en aquest Web, sense autorització expressa de Taleia Cultura.

Política de privacitat

Les vostres dades personals no són utilitzades amb cap altra finalitat que no sigui la derivada de la seva consulta.

Així mateix, el tractament de totes les dades compleix les disposicions establertes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (Butlletí Oficial de l'Estat número 298, de 14 de desembre de 1999); el Decret 29/1995, de 10 de gener (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 2013, de 17 de febrer de 1995), modificat per l'Ordre SSS/250/2002, d'1 de juliol (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3678, de 16 de juliol de 2002).

Taleia Cultura garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen a través de la web, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

L'usuari pot exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD. Per l'exercici d'aquest drets, l'interessat pot adreçar-se a taleia@taleiacultura.com

Esperem que la informació d'aquest lloc Web us sigui útil i us agrairem tots els suggeriments, comentaris o dubtes que ens pugueu fer arribar a través de l'adreça de correu taleia@taleiacultura.com